Statut Asociatie

STATUTUL ASOCIAŢIEI CREŞTIN-ORTODOXE ROMÂNE „ACORD”

CAPITOLUL I – Denumire. Formă juridică. Sediu. Durată.

Art. 1. Denumirea asociatiei este: ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ACORD”.

Art. 2. ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ACORD” este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă, filantropică, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română (O.G. 26/2000, modificată prin O.G. 37/2003) şi prezentul STATUT.

Art. 3. Sediul ASOCIAŢIEI CREŞTIN-ORTODOXE ROMÂNE „ACORD” este în Sibiu, Str. Poet Vasile Cârlova, Nr. 11, Apt. 2A.

Art. 4. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI CREŞTIN-ORTODOXE ROMÂNE „ACORD” este NELIMITATĂ.

CAPITOLUL II – Scop. Obiective.

Art. 5. Scopul fundamental al constituirii ASOCIAŢIEI CREŞTIN-ORTODOXE ROMÂNE „ACORD” constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat şi întreprinderea unor măsuri specifice pentru a da O ŞANSĂ CELOR FĂRĂ ŞANSĂ prin acţiuni umanitare, de asistenţă religioasă, materială şi medicală persoanelor defavorizate.

Art. 6. Pentru realizarea obiectivului prezentat la art. 5, ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ACORD” are în vedere urmatoarele categorii de persoane care urmează a fi asistate:

a. Cele care, datorită vârstei înaintate, locuiesc singure, lipsite de ajutor şi de mijloace de existenţă, sunt bolnave şi/sau expuse unor pericole ce le vizează viaţa sau sănătatea;

b. Familiile numeroase, nevoiaşe, ai căror membri, în special tinerii şi copii, abandonează şcoala, sunt obligaţi să cerşească, să vagabondeze, să se prostitueze, să consume droguri sau alcool;

c. Tinerii care au atins vârsta majoratului în orfelinate şi în casele de copii şi nu mai pot locui în spaţiile respective, neavând nici o sursă de existenţă;

d. Tinerii căsătoriţi care îşi doresc să aibă copii dar nu au mijloace de trai şi care trebuie încurajaţi să nască şi să crească copii pe care să-i educe în spiritul valorilor moral creştine;

e. Copii şi tinerii cu rezultate remarcabile la învăţătură şi cărora le lipsesc resursele materiale pentru a se realiza în viaţă;

f. Dascălii, medicii şi preoţii care slujesc în mediul rural şi care, datorită sărăciei şi condiţiilor grele de viaţă îşi neglijează ori abandonează activitatea;

g. Sinistraţii din incendii, inundaţii, cutemure, alunecări de teren, catastrofe naturale, victimele accidentelor de muncă sau rutiere care nu au aparţinători;

h. Persoanele care dorm sub cerul liber, prin canale, subsoluri, gări, cât şi a evacuaţilor din locuinţe, fără surse de existenţă şi posibilitati de cazare;

i. Liberaţii din penitenciare şi blamaţi pentru faptele lor, care ajung să recidiveze din cauza răutăţii societăţii;

j. Persoanele decedate, necunoscute, fără rude, cărora să li se facă înmormântări creştineşti.

CAPITOLUL III – Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat

Art. 7.

A. Dobândirea calităţii de asociat

1. Adeziunea la asociaţie se face prin cerere individuală scrisă;

2. Admiterea în asociaţie va fi condiţionată de achitarea unei taxe de înscriere şi a cotizaţiei pe primele trei luni, în cuantumul stabilit de primele organe de conducere, ratificate ulterior de Consiliul Director;

3. După ce Biroul Excutiv confirmă adeziunea, solicitantul devine membru activ al asociaţiei „ACORD”.

B. Pierderea calităţii de asociat

1. Demisie;

2. Deces;

3. Neplata cotizatiei trimestriale mai mult de 1 an;

4. În cazul în care a fost trimis în judecată pentru diferite infracţiuni, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă;

5. Excludere; Biroul Executiv poate decide cu majoritate simplă excluderea sau suspendarea unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea prevederilor Statutului. Împotriva acestei decizii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţia se evaluează de către Consiliului Director.

Recâştigarea calităţii de membru al asociaţiei „ACORD” poate avea loc la propunerea Biroului Executiv, cu aprobarea Preşedintelui şi numai după trecerea a cel puţin un an de la încetarea motivelor care au condus la pierderea calităţii.

CAPITOLUL IV – Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Art. 8.

A. Drepturi

1. De a fi propuşi, votaţi şi aleşi în organismele de conducere ale asociaţiei „ACORD”;

2. Să voteze în cadrul adunărilor generale membrii Consiliului Director, să fie consultaţi în orice chestiune care necesită o decizie importantă, prezentându-şi adeziunea direct, prin mandat sau prin vot scris şi semnat;

3. Să-şi exprime liber şi neîngrădit opinia în legătură cu bunul mers al asociaţiei „ACORD” şi cu privire la comportarea membrilor organelor de conducere;

4. Să sesizeze în scris Preşedintelui, Vice-Preşedintelui sau Comisiei de Cenzori eventualele nereguli care pot genera prejudicii de imagine sau materiale asociaţiei „ACORD”;

5. Să propună soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii şi să se implice activ în implementarea lor.

B. Obligaţii

1. Să respecte statutul asociaţiei „ACORD”, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;

2. Să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia trimestrială;

3. Să activeze pentru realizarea scopurilor asociaţiei „ACORD”;

4. Să apere interesele asociaţiei „ACORD”;

5. Să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi, după caz, în străinatate.

CAPITOLUL V – Membrii de onoare ai asociaţiei „ACORD” se desemnează de Consiliul Director

Art. 9. Mitropolitul Ardealului va avea de drept calitatea de Preşedinte de onoare al asociaţiei „ACORD”, pe toată durata existenţei acesteia.

Art. 10. Membri de onoare vor putea fi numai personalităţi marcante, recunoscute ca atare pe plan naţional şi internaţional, din rândul celor cu o contribuţie remarcabilă pe planul vieţii spirituale, ştiinţifice, culturale sau care, prin activitatea lor, au contribuit cu ceva la progresul societăţii sau al umanităţii, ori care sprijină în mod esenţial asociaţia „ACORD” şi scopurile acesteia.

CAPITOLUL VI – Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei „ACORD”

Art. 11. Venituri

1. Taxele de înscriere în asociaţia „ACORD”;

2. Cotizaţiile membrilor;

3. Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

4. Donaţii, sponsorizări sau legate;

5. Subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

6. Dividendele rezultate din activităţi economice directe desfăşurate potrivit legii şi STATUTULUI asociaţiei „ACORD”;

7. Alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei „ACORD”

Art. 12. Organele de conducere ale asociaţiei „ACORD” sunt:

a. Adunarea Generală

b. Consiliul Director

c. Biroul Executiv

d. Preşedintele

e. Comisia de Cenzori

Art. 13. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a. Aprobarea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei „ACORD”;

b. Dezbaterea şi aprobarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei „ACORD”;

c. Aprobarea bilanţului contabil şi execuţia bugetară anuală;

d. Examinarea şi aprobarea raportului Consiliului Director prezentat de către Preşedintele asociaţiei „ACORD” şi al Consiliului Director;

e. Înfiinţarea de filiale;

f. Înfiinţarea de societăţi comerciale în vederea realizării scopurilor propuse prin STATUT;

g. Alegerea şi revocarea Preşedintelui, membrilor Consiliului Director şi cei ai Comisiei de Cenzori, prin vot secret;

h. Modificarea Actului Constitutiv şi a STATUTULUI;

i. Soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor luate de Consiliului Director pe baza cercetărilor făcute de Comisia de Cenzori;

j. Confirmă propunerile de excludere din asociaţia „ACORD” a persoanelor alese în organele de conducere, pe baza concluziilor Comisiei de Cenzori;

k. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

l. Aprobă regulamentele de funcţionare ale Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori;

m. Alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Preşedinte la propunerea Biroului Executiv, cu 15 zile înainte de data ţinerii acesteia, existând obligaţia anunţării prin mass-media a datei, orei, locului şi ordinii de zi a Adunării Generale.

Adunarea Generală este statutară dacă sunt prezenţi direct sau prin reprezentanţi legali jumătate plus unu din membrii asociaţi aflaţi în evidenţă.

În momentul în care numărul membrilor asociaţi trece de 500, participarea la Adunările Generale se va face prin delegaţi pe baza normei de reprezentare ce se va stabili de către Consiliul Director.

Tot prin delegaţi vor fi reprezentate şi filialele înfiinţate în celelalte localităţi din România.

Pentru situaţii de importanţă majoră în viaţa asociaţiei „ACORD”, Preşedintele va putea convoca Adunarea Generală la propunerea Biroului Executiv, cu acordul Consiliului Director, şi la intervale mai mici de un an.

Alegerea şi revocarea Preşedintelui, membrilor Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori se face prin votul secret a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală, iar mandatul tuturor organelor alese este de doi ani.În aceleaşi condiţii şi cu acelaşi număr de voturi se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a STATUTULUI.

Toate celelalte hotărâri ale Adunării Generale se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul membrilor fondatori va fi hotărâtor.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Asociatul care încalcă dispoziţiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei „ACORD” dacă, fără votul său, nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitete legii, ale Actului Constitutiv şi/sau STATUTULUI sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în STATUT, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în Procesul Verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre, sau când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 14. Atribuţiile Consiliul Director:

a. Alege dintre membrii săi, prin vot secret, componenţa Biroului Executiv;

b. Elaborează, sub îndrumarea Preşedintelui (Vice-Preşedintelui), proiectul strategiei de dezvoltare;

c. Prezintă Adunării Generale prin Preşedinte sau Vice-Preşedinte raportul de activitate pe perioada anterioară, cu privire la:

• Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

• Bilanţul contabil;

• Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

• Proiectul programelor asociaţiei „ACORD”;

d. Aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei „ACORD”;

e. Propune înfiinţarea de societăţi comerciale cu activităţi economice producătoare de venituri şi urmăreşte realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul acestora;

f. Aprobă unirea cu alte asociaţii cu profil asemănător pentru realizarea unei federaţii;

g. Hotărăşte, după caz, schimbarea sediului asociaţiei „ACORD”;

h. Organizează grupuri de lucru pentru elaborarea de programe şi proiecte pentru realizarea scopului propus;

i. Contribuie, prin membrii săi, la atragerea de fonduri din surse externe;

j. Propune Adunării Generale excluderea membrilor asociaţiei „ACORD” care deţin funcţii de conducere;

k. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în STATUT sau stabilite de Adunarea Generală.

Numărul membrilor Consiliului Director va fi stabilit de Adunarea Generală, iar şedinţele acestui organism se vor desfăşura, de regulă, lunar.

Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate de voturi, iar în caz de paritate, membrii fondatori şi preşedintele vor avea rolul decisiv.

Membrii fondatori ai asociaţiei „ACORD” şi preoţii parohi membrii ai asociaţiei „ACORD” vor fi consideraţi invitaţi permanent la şedinţele Consiliului Director, cu drept de vot consultativ, dacă nu au fost aleşi în acest organ de conducere.

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, este activist pe tărâm politic sau sindical.

Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Dacă un membru al Consiliului Director încalcă dispoziţiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei „ACORD” dacă, fără votul său, nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 15. Atribuţiile Biroului Executiv:

a. Organizează, planifică şi asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

b. Coordonează activităţile curente ale grupurilor de lucru pe care le sprijină în elaborarea de programe şi proiecte pentru realizarea scopului propus;

c. Se preocupă de atragerea de noi membri în asociaţie şi obţinerea de fonduri;

d. Coordonează activitatea departamentelor structurate prin hotărârea Consiliului Director;

e. Propune Consiliului Director unirea cu alte asociaţii cu profil asemănător;

f. Analizează şi propune Consiliului Director schimbarea, după caz, a sediului asociaţiei „ACORD”;

g. Organizează şi coordonează activităţile curente şi de evidenţă financiar-contabilă, secretariat etc.;

h. Avizează actele Preşedintelui referitoare la schemele de organizare, statele de funcţiuni, statele de salarizare şi premiere pentru personalul angajat;

i. Elaborează materialele ce vor fi supuse lucrărilor Adunării Generale şi/sau Consiliului Director;

j. Organizează şi asigură buna desfăşurare a lucrărilor Adunării Generale şi/sau Consiliului Director;

k. Aprobă primirea şi excluderea de membrii ai asociaţiei;

l. Îndeplineşte sarcinile primite de la Consiliul Director sau Adunarea Generală.

Numărul membrilor Biroului Executiv va fi stabilit de Consiliului Director, iar şedinţele acestui organism se vor desfăşura, de regulă, săptămânal.

Art. 16. Atribuţiile Preşedintelui se stabilesc potrivit prezentului STATUT şi hotărârilor Adunării Generale fiind, în principiu, următoarele:

a. Analizează în Biroul Executiv şi supune aprobării Adunării Generale, prin Consiliul Director, obiectivele strategice de dezvoltare şi realizare a scopului asociaţiei „ACORD” şi asigură excutarea lor după aprobarea acestora cu sprijinul Biroului Executiv;

b. Prezidează şedinţele Adunării Generale, Consiliului Director şi ale Biroului executiv;

c. Cu avizul Biroului Executiv prezintă Consiliului Director spre aprobare următoarele:

• Schemele de organizare;

• Statul de funcţiuni;

• Statele de salarizare şi premiere pentru personalul angajat;

d. Angajează şi concediază personalului în condiţiile legii;

e. Analizează în Biroului Executiv materialele ce vor fi prezentate Adunării Generale şi Consiliulu

i Director;

f. Convoacă Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale asociaţilor şi ale Consiliului Director la propunerea Biroului Executiv;

g. Reprezintă asociaţia „ACORD” în relaţiile cu autorităţile statului, justiţia, mass-media şi societatea civilă;

h. Se preocupă, alaturi de membrii Consiliului Director, în atragerea de fonduri pentru realizarea programelor stabilite şi a obiectivelor propuse de asociaţia „ACORD”.

Preşedintele va fi ajutat de un Vice-Preşedinte ales din rândul membrilor Consiliului Director prin vot secret, cu majoritate de voturi, pentru un mandat de doi ani.

Art. 17. Competenţa Comisiei de Cenzori:

a. Cercetează plângerile făcute în scris de asociaţi împotriva deciziilor Biroului Executiv, Consiliului Director şi/sau a membrilor acestora;

b. Prezintă Adunării Generale concluziile rezultate din cercetarea abaterilor persoanelor cu funcţii, cu propuneri corespunzătoare, după caz;

c. Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei „ACORD”;

d. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale cu propuneri legale corespunzătoare;

e. Membrii Comisiei de Cenzori pot participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

f. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi întărirea disciplinei financiar-contabile;

g. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în STATUT sau stabilite de Adunarea Generală.

Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri din care majoritatea este formată din asociaţi. Cel puţin unul dintre membri trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil conform O.G. 37/2003.

Activitatea Comisiei de Cenzori se organizează şi desfăşoară pe baza regulamentului aprobat de Adunarea Generală.

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL VIII – Dizolvarea asociaţiei „ACORD”

Art. 18. Asociaţia „ACORD” se poate dizolva:

a. De drept;

b. Prin hotărârea Judecătăriei Sibiu;

c. Prin hotărârea Adunării Generale;

A. Dizolvarea de drept

• Realizarea scopului sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

• Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei „ACORD” dacă această situaţie durează mai mult de un an de zile faţă de data obţinerii personalităţii juridice;

• Reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă numărul nu a fost completat timp de 3 luni.

B. Dizolvarea prin hotărârea Judecătăriei Sibiu

La cererea oricărei persoane interesate dacă:

a. Scopul sau activitatea asociaţiei „ACORD” a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b. Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contra ordinii publice;

c. Când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d. Când asociaţia a devenit insolvabilă.

C. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, Procesul Verbal în forma autentică se depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. În această situaţie, Adunarea Generală va numi şi lichidatori autorizaţi, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

CAPITOLUL IX – Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei „ACORD”

În cazul dizolvării asociaţiei „ACORD”, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Acestea vor fi transmise unor asociaţii umanitare sau lăcaşe de cult cu scop identic sau asemănător stabilite prin hotărârea Adunării Generale, a Judecătoriei sau, după caz, a organelor Ministerului Finanţelor, în funcţie de situaţia creată.

Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia activului şi pasivului asociaţiei. Totodată, au obligaţia să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei „ACORD”, ţinând un Registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datelor acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca, în termen de două luni să depună bilanţul, Registrul Jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria unde se află sediul asociaţiei „ACORD”.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor, din acel moment asociaţia încetându-şi existenţa.

CAPITOLUL X – Dispoziţii finale

a. Prezentul STATUT se completează cu prevederile legale ce vor apărea ulterior.

b. După constituire, asociaţia „ACORD” va solicita luarea sa în evidenţa următoarelor autorităţi:

• Secretariatul General al Guvernului;

• Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

• Ministerul Sănătăţii şi Familiei;

• Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

• Ministerul Justiţiei;

• Secretariatul de Stat pentru Culte;

• Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

• Patriarhia Română;

• Mitropolia Sibiu;

• Prefectura Sibiu.

c. Sigla asociaţiei „ACORD” va fi realizată prin mărirea literei O din cuvântul menţionat anterior, iar în interiorul literei se va afla icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe;

d. Sigiliul asociaţiei va consta în înscrierea într-un cerc, pe latura marginală a „ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ ROMÂNĂ” şi în centru, pe orizontală, cuvântul „ACORD”;

e. Membrii fondatori sunt membrii de drept ai asociaţiei „ACORD”;

f. Sumele de bani depuse iniţial de membrii fondatori pentru constituirea fondului social vor reprezenta taxa de înscriere şi cotizaţia pe un an calendaristic;

g. Până la alegerea organelor statutare de către Adunarea Generală, nici un membru al organelor de conducere nu va fi renumerat pentru activităţile desfăşurate.